10 اصل موفق ترین کسب وکار کوچک در جهان

نویسنده: مایکل گربر

ترجمه: کاوش حسین تبار / مجید فیاض فر

12 هزار تومان