سیستم سازی

اغلب ما در مواجهه با کلمه «سیستم» حالت تدافعی به خود می‌گیریم و تمایلی برای درک و استفاده از آن نشان نمی‌دهیم. زیرا سیستم را یک مقوله اختصاصی و پیچیده می‌دانیم و از فواید فراوان آن بی‌اطلاع هستیم.اما با برقراری سیستم در خانه، محل کار و به‌طورکلی در زندگی روزمره،می‌توانیم بهتر تصمیم‌گیری کنیم، کمتر مرتکب اشتباه شویم، کمتر کار کنیم و پول بیشتر به دست بیاوریم و تمرکز و نیروی بیشتری برای به سرانجام رساندن کار‌ها داشته باشیم.
از طرفی تمام کتاب‌هایی که در خصوص سیستم به نگارش در‌آمده و یا ترجمه شده،مصرف دانشگاهی دارند و فقط برای اهالی همین زمینه قابل استفاده است.
اما «سیستم‌سازی» یک کتاب متفاوت است.شعار نمی‌دهد و در نا‌کجا‌آباد رهایتان نمی‌کند.فقط اطلاعات ارائه نمی‌دهد. این کتاب با زبان ساده و قابل فهم راه‌های جدیدی به شما نشان می‌دهد که با طی کردن آن‌ها می‌توانید زندگی و جهان پیرامونتان را بهتر بشناسید و تسلط بیشتری روی آن داشته باشید تا به هرآنچه که می‌خواهید برسید.