در این قسمت می‌توانید انتقادات و پیشنهادات خود را نسبت به کیفیت فیزیکی و محتوایی کتاب‌ها، نحوه پاسخگویی، مدت زمان پاسخگویی، کیفیت ارسال محصولات و یا هر موضوع دیگری مطرح نمایید.

فرم انتقادات و پیشنهادات